IMG_6961-1 (1).jpg
Asset 1.png

תוכנית קרן מהלך

קרן מהלך פיתחה ומובילה תוכנית ייחודית ליצירת הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים על ידי בניית מודל עסקי בר קיימא ויישומו בפועל. תוכנית הקרן כוללת ליווי מקצועי, במשך 12 חודשים, בפיתוחן, בהקמתן ובביסוסן של יחידות מניבות רווח המושתתות על ליבת העשייה ופעילותו המקצועית של הארגון והתומכות בחזונו.

מטרת העל

פיתוח יחידת רווח עצמאית לכל ארגון, המושתתת על ליבת העשייה והפעילות המקצועית שלו, ומייצרת רווח שנתי נקי בסך של לפחות 100,000 ₪ בסיומה של התוכנית.

יעדי התכנית

  • בניית תשתית ארגונית לתחום ההכנסות העצמיות בארגונים חברתיים.

  • פיתוחם של כלים עסקיים ומודלים יישומיים לניהול מקצועי.

  • גיבוש תוכנית אסטרטגית שנתית מוכוונת מכירות.

מבנה התכנית 

12 חודשי ליווי - הקמה וביסוס הכנסות עצמיות.

  • 66 שעות ייעוץ וליווי עסקי אישי לכל ארגון.

  • 25 שעות ייעוץ פיננסי לכל עמותה, על ידי כלכלן בכיר, לבניית מודל כלכלי ואסטרטגיית תמחור.

  • ייעוץ דיגיטלי למינוף הפלטפורמות הדיגיטליות לטובת שיווק ומכירות.

  • ליווי של משרד הפרסום "ענבר מרחב G".

  • ליווי משפטי על ידי משרד עו"ד שלגי.

  • 8  מפגשי למידה קבוצתיים הכוללים הרצאות של בכירי המשק הישראלי בנושאי שיווק, מכירות ופיתוח מיומנויות עסקיות.