top of page
Anchor 1
IMG_6961-1 (1).jpg
Asset 1.png

תוכנית קרן מהלך

קרן מהלך פיתחה והובילה תוכנית ייחודית ליצירת הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים על ידי בניית מודל עסקי בר קיימא ויישומו בפועל. תוכנית הקרן כללה ליווי מקצועי, במשך 12 חודשים, בפיתוחן, בהקמתן ובביסוסן של יחידות מניבות רווח המושתתות על ליבת העשייה ופעילותו המקצועית של הארגון והתומכות בחזונו.

מטרת העל

בניית יחידת רווח, לכל אחד מהארגונים המשתתפים בתוכנית, המושתתת על ליבת העשייה של הארגון ותומכת בחזונו, המניבה רווח שנתי נקי בסך של לפחות 100,000 ש"ח בסיום שנת הפעילות הראשונה.

יעדי התכנית

 • בניית תשתית ארגונית לתחום ההכנסות העצמיות בארגונים חברתיים.

 • פיתוחם של כלים עסקיים ומודלים יישומיים לניהול מקצועי.

 • גיבוש תוכנית אסטרטגית שנתית מוכוונת מכירות.

קריטריונים להגשת מועמדות לתוכנית

 1. תקציב שנתי מעל 2,000,000 ש"ח.

 2. אישור ניהול תקין של העמותה.

 3. לארגון מנהל.ת קבוע.ה המכהן.ת בתפקיד לפחות שנה.

 4. הצעה ראשונית למיזם לפיתוח הכנסות עצמיות לארגון.

בנוסף, מתוך הבנה כי מחויבותו של הארגון לתהליך היא תנאי הכרחי להצלחתו, כל  עמותה נדרשה להתחייב לתוכנית באמצעות:

 • מינוי איש/אשת צוות מוביל.ה לניהול יחידת הרווח, המוגדר.ת במינימום 50 אחוזי משרה.

 • השתתפותו של המנכ"ל/ית בתהליך.

תהליך המיון ובחירת העמותות

בכדי להשתתף בתוכנית קרן מהלך, נדרשו הארגונים המועמדים לעבור תהליך מיון קפדני שכלל חמישה שלבים, בו לקחו חלק הנהלת קרן מהלך, נציגי מעגל השותפים, חברי דירקטוריון הקרן, מנכ"לים בוגרי תוכנית קרן מהלך ושותפים אסטרטגיים נוספים.

מבנה התכנית    

12 חודשי ליווי בהם כ-100 שעות ייעוץ בהשתתפות צוות היועצים המקצועי של קרן מהלך יחד עם מנכ"ל ומנהל יחידת הרווח בארגון. תהליך הליווי הורכב משני צירים מקבילים, ציר ארגוני אישי וציר קבוצתי: 

 • תהליך ליווי אישי לכל ארגון | פגישות ליווי אסטרטגי דו חודשיות. 

 • תהליך ליווי קבוצתי | 10 מפגשי למידה והעשרה על ידי מרצים מומחים מבכירי המשק הישראלי.

עיקרי תהליך הליווי

גיבוש הרעיון ליחידת רווח • בניית תמהיל מוצרים • הגדרת קהלי יעד • מיפוי הסביבה התחרותית • ניתוח נתונים כמותיים • בניית מודל כלכלי • גיבוש אסטרטגיה עסקית • בניית תוכנית עבודה מבוססת יעדים • בניית תשתית בסיס הלקוחות וכלי מכירה תומכים • ליווי משפטי בכתיבת חוזים •  גיבוש אסטרטגיית שיווק ומכירות • שיווק בפלטפורמות דיגיטליות • ניסוח חומרים שיווקיים • ניהול השינוי בארגון והטמעתו.

bottom of page