IMG_4638-1.jpg

פורום מהלך

פורום מהלך הוקם בכדי לפתח מנהיגות מקצועית לחיזוק האיתנות הפיננסית בחברה האזרחית. פורום מהלך הוקם במטרה להמשיך ללוות את בוגרי תוכנית הקרן, בדרכם לקדם עצמאות כלכלית בארגונים החברתיים שהם מובילים, לאפשר למידה משותפת ושיתוף בידע מעשי. זאת, כבסיס לשינוי החשיבה בזירה החברתית, וקידום תחום ההכנסות העצמיות בארגונים חברתיים בישראל.

אודות הפורום

פורום מהלך מהווה משאב ומקום מפגש עבור מנכ"לים מארגונים חברתיים שסיימו את תוכנית קרן מהלך והפועלים יחד למען חיזוק איתנותו הכלכלית של המגזר השלישי בישראל.

הפורום מציע לחבריו הזדמנויות ללמידה ושיתוף בידע מעשי לפיתוח ולקידום תחום ההכנסות העצמיות בארגונים חברתיים.

חברי הפורום

מחזור 2016

מחזור 2017

מחזור 2018

מחזור 2019

מחזור 2020