IMG_4638-1.jpg

פורום מהלך

מנהיגות מקצועית לחיזוק האיתנות הפיננסית בחברה האזרחית. פורום מהלך הוקם במטרה להמשיך ללוות את בוגרי תוכנית הקרן, בדרכם לקדם עצמאות כלכלית בארגונים החברתיים שהם מובילים, לאפשר למידה משותפת ושיתוף בידע מעשי. זאת, כבסיס לשינוי החשיבה בזירה החברתית, וקידום תחום ההכנסות העצמיות בארגונים חברתיים בישראל.

אודות הפורום

פורום מהלך מהווה משאב ומקום מפגש עבור מנכ"לים מארגונים חברתיים שסיימו את תוכנית קרן מהלך והפועלים יחד למען חיזוק איתנותו הכלכלית של המגזר השלישי בישראל.

הפורום מציע לחבריו הזדמנויות ללמידה ושיתוף בידע מעשי לפיתוח ולקידום תחום ההכנסות העצמיות בארגונים חברתיים.