top of page
Anchor 1
2 (002).JPG
Asset 1.png

הכשרות ייעודיות למנהלים.ות 

משבר הקורונה יצר מציאות שבה ארגונים חברתיים נלחמים, אף יותר מתמיד, על עצמאותם הפיננסית והישרדותם הארגונית. מציאות זו הובילה לצורך הולך וגובר בקרב מנהלי ארגונים רבים לגיוון את מקורות ההכנסה ולפיתוח יחידות רווח מניבות. כדי לתת מענה לצורך זה, פיתחה קרן מהלך הכשרה ייעודית למנהלים, להטמעת כלים לפיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים, אשר פועלים באותו מרחב חברתי.

לוגו הקרן לירושלים.png
לוגו גוינט אשל.png
  • הכשרה ייעודית למנהלי.ות עמותות למען הזקן בשיתוף ג'וינט אשל | ההכשרה החלה באפריל 2021 והסתיימה במאי 2021, בהשתתפות 23 מנהלים.ות מ-20 ארגונים שונים. 

  • הכשרה ייעודית למנהלי.ות ארגונים חברתיים החברים בקואליציית הסובלנות ומקדמים חיים משותפים, בשיתוף הקרן לירושלים |  ההכשרה החלה במאי 2021 והסתיימה ביוני 2021, בהשתתפות 28 מנהלים.ות מ-25 ארגונים שונים. 

bottom of page