2 (002).JPG
Asset 1.png

קורסים ייעודיים למנהלים.ות 

משבר הקורונה יצר מציאות שבה ארגונים חברתיים נלחמים, אף יותר מתמיד, על עצמאותם הפיננסית והישרדותם הארגונית. מציאות זו הובילה לצורך הולך וגובר בקרב מנהלי ארגונים רבים לגיוון את מקורות ההכנסה ולפיתוח יחידות רווח מניבות. כדי לתת מענה לצורך זה, פיתחה קרן מהלך הכשרה ייעודית למנהלים, להטמעת כלים לפיתוח הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים, אשר פועלים באותו מרחב חברתי.

  • הכשרה ייעודית למנהלי.ות עמותות למען הזקן בשיתוף ג'וינט אשל | הקורס החל באפריל 2021 והסתיים במאי 2021.

  • הכשרה ייעודית למנהלי.ות ארגונים חברתיים הפועלים בעיר ירושלים בשיתוף קרן ירושלים |  הקורס החל במאי 2021 והסתיים ביוני 2021.